Zasady i Warunki

Strona SlotsUp (zwana dalej „SlotsUp, Strona, Administracja Strony, My”) reprezentuje system interaktywnych usług w czasie rzeczywistym w Internecie i obejmuje usługi informacyjne i dane dostarczane przez Administrację Strony, mobilną wersję Strony, oraz inne produkty, jak również usługi i dane dostarczane przez osoby trzecie na Stronie.

SlotsUp nie jest stroną operatora gier hazardowych i SlotsUp nie zbiera żadnych płatności na swojej stronie.

Reklamujemy i recenzujemy wybrane strony hazardowe w celach informacyjnych.

Niniejsze Warunki Użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) określają warunki i zasady korzystania z Serwisu.

Przez „Użytkownika Witryny” należy rozumieć osoby korzystające z Witryny.

Wymagania dotyczące korzystania z Witryny

Informujemy, że Serwis nie jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników poniżej 18 roku życia oraz osoby samowykluczone.

Użytkownicy Serwisu oświadczają, że są pełnoletni i posiadają zdolność prawną do zawierania umów i podejmowania decyzji o korzystaniu z gier i serwisów hazardowych, w których mogą być wyświetlane formy reklamowe.

Użytkownicy Serwisu oświadczają również, że informacje dotyczące aktualnej lokalizacji są zawsze prawdziwe oraz że Użytkownicy Serwisu nie stosują żadnych metod, które mogłyby zmienić lokalizację lub przenieść ruch do innych jurysdykcji. Użytkownik Serwisu oświadcza również, że nie został wykluczony lub sam wykluczył się z gier hazardowych.

Użytkownik Strony jest ostatecznie odpowiedzialny za ustalenie, czy hazard w Internecie w obrębie jego jurysdykcji (prowincji lub dzielnicy) jest legalny, a także za sprawdzenie wszelkich innych obowiązujących wymogów prawnych i ich przestrzeganie.

Twój dostęp i korzystanie z Witryny jest również regulowane przez naszą Politykę Prywatności, znajdującą się na Witrynie i stanowiącą część niniejszych Warunków Korzystania.

Niniejsze Warunki są wiążące dla Użytkowników Serwisu, a korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków.

Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków korzystania z Serwisu i/lub przenieść praw i obowiązków Użytkownika z nich wynikających na osoby trzecie, w całości lub w części.

Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie Warunków, prosimy nie korzystać z tej Witryny.

Odpowiedzialny hazard

SlotsUp jest zaangażowany we wspieranie inicjatyw związanych z bezpiecznym hazardem. Jeśli potrzebujesz informacji na temat samowykluczenia z hazardu, w dowolnym momencie, lub innego wsparcia związanego z hazardem, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną Odpowiedzialny Hazard, gdzie znajdziesz więcej informacji.

Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś ograniczyć dostęp do tej strony, prosimy o kontakt z nami na adres info[at]slotsup.com.

Modyfikacje Warunków Użytkowania

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2022 r.

SlotsUp może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki użytkowania. SlotsUp powiadomi Cię o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie zmienionej wersji Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z takimi zmianami, jedynym środkiem zaradczym będzie zaprzestanie korzystania z Witryny. Dalszy dostęp i korzystanie z Witryny oznacza akceptację takich modyfikacji i zgodę na przestrzeganie warunków tych modyfikacji.

Zawartość Witryny

Wszelkie informacje dostępne na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako konsultacja lub porada.

Strona niezależnie wyświetla informacje o markach, a użytkownicy strony mają zdecydować, z którą marką chcą grać według własnego uznania. Użytkownicy wybierający konkretne kasyno online bezpośrednio ze SlotsUp nie są obciążani przez Stronę.

Strony hazardowe wymienione na Stronie mogą regularnie zmieniać swoje promocje, zasady i regulaminy. Poszczególne serwisy hazardowe mogą, i często to robią, odwołać promocję bez wcześniejszego powiadomienia. SlotsUp zaleca, abyś sprawdził zasady i ograniczenia na stronie internetowej danej marki przed rozpoczęciem gry na tej stronie.

Strona zawiera informacje o kasynach online i przekierowuje użytkowników na strony kasyn, dzięki czemu otrzymuje prowizje od operatorów gier hazardowych. Tak więc, jeśli ostatecznie zdecydujesz się kliknąć na markę, aby przeczytać o niej, przejść na jej stronę lub dokonać depozytu w tej marce, SlotsUp może otrzymać prowizję.

W żadnym wypadku nie będziesz obciążany za przeglądanie informacji, które są dostępne na Stronie.

Warunki korzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej

Informacje na stronie internetowej są dostarczane „tak jak jest”. Witryna nie gwarantuje, w sposób wyraźny lub dorozumiany, dokładności jakichkolwiek materiałów lub informacji udostępnianych w Witrynie ani ich przydatności do określonego celu i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym, lecz nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Materiały i łącza do witryn internetowych i zasobów stron trzecich, które mogą znajdować się w niniejszej Witrynie, są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Witryny internetowe osób trzecich

Witryna zawiera linki do i/lub odsyła do innych witryn i/lub zasobów internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich witryn i/lub zasobów stron trzecich. Co więcej, nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na takich stronach lub w zasobach osób trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty z nich wynikające.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania z zewnętrznych stron internetowych przed rozpoczęciem gry.

Prawa Własności Intelektualnej Witryny

Witryna może zawierać materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały prawnie chronione, w tym między innymi teksty, zdjęcia, materiały wideo, grafikę, muzykę i nagrania dźwiękowe.

Użytkownik Witryny nie jest uprawniony do dokonywania zmian, publikowania, przekazywania osobom trzecim, uczestniczenia w sprzedaży lub cesji, tworzenia produktów pochodnych ani do korzystania w inny sposób, w całości lub w części, z zawartości Witryny.

O ile przepisy prawa dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych nie stanowią inaczej, żadne materiały pobrane z Witryny nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane osobom trzecim, publikowane lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administracji Witryny lub innego prawnego właściciela praw własności intelektualnej.

Jeśli użytkownik uważa, że jakiekolwiek jego prawa własności intelektualnej są naruszane w Serwisie, właściciel lub przedstawiciel właściciela takich praw może skontaktować się z nami. Zgłoszenie z oświadczeniem o naruszeniu praw własności intelektualnej powinno być dobrze uzasadnione i zawierać informacje wskazujące na dostępność praw do treści.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, RĘKOJMI LUB WARUNKÓW. UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

WITRYNA NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, RĘKOJMI I WARUNKÓW W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO WSZELKICH TREŚCI I USŁUG UMIESZCZONYCH NA WITRYNIE W DOWOLNYM CZASIE, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, RĘKOJMI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI DOSTARCZANIA INFORMACJI, KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, KOMPATYBILNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, INTEGRACJI, BEZPIECZEŃSTWA, POUFNOŚCI, JASNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI, PRAKTYCZNEJ UŻYTECZNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, JAKOŚCI, SWOBODNEGO UŻYTKOWANIA, A TAKŻE WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

PONADTO ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH NASTĘPUJĄCYCH KWESTII:

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI I USŁUG BĘDZIE ZAWSZE NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW;

STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, JEGO POTRZEBY I WYMAGANIA LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZESTOJÓW I BŁĘDÓW;

WYNIKI UZYSKANE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG BĘDĄ SKUTECZNE LUB WIARYGODNE;

WSZELKIE BŁĘDY LUB USTERKI NA STRONIE INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUGACH BĘDĄ USUWANE PRZEZ ADMINISTRACJĘ STRONY;

WITRYNA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ DOZWOLONE W KAŻDYM KRAJU I NA KAŻDYM TERYTORIUM;

STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, PODOBNYCH ZŁOŚLIWYCH LUB DESTRUKCYJNYCH PROGRAMÓW I/LUB INNYCH ZŁOŚLIWYCH KOMPONENTÓW;

WITRYNA, JEJ ZAWARTOŚĆ I USŁUGI BĘDĄ FUNKCJONALNIE KOMPATYBILNE ZE SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA;

WSZELKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WITRYNĄ, JEJ ZAWARTOŚCIĄ I USŁUGAMI BĘDĄ DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE;

ADMINISTRACJA STRONY BĘDZIE KONTYNUOWAĆ WSPARCIE DLA POSZCZEGÓLNYCH USŁUG LUB FUNKCJI STRONY I JEJ ZAWARTOŚCI.

W KAŻDYM PRZYPADKU, GDY NIE JEST MOŻLIWE ZASTOSOWANIE JAKIEGOKOLWIEK ZASTRZEŻENIA LUB ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, OKRES WAŻNOŚCI WSZYSTKICH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, RĘKOJMI I WARUNKÓW JEST OGRANICZONY DO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY PIERWSZEGO UŻYCIA STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A PO UPŁYWIE TEGO OKRESU NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE.

Zakończenie korzystania z Serwisu

SlotsUp może odebrać prawo dostępu do Strony w dowolnym momencie, jeśli Użytkownik Strony narusza niniejszy Regulamin i/lub jest zaangażowany w niewłaściwe zachowanie w związku ze Stroną.